POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KREATYWNIGRAFICZNIE.PL
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym zawartych w Plikach Cookies, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego „…” obsługiwanego przez stronę w sieci WWW, znajdującą się pod adresem www.dawer.pl (zwany dalej „Stroną”).
§1 Definicje
1. My –Administrator danych osobowych oraz właściciel Strony Dariusz Mudant prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ MUDANT DAWER, ze stałym miejscem wykonywania działalności i adresem korespondencyjnym: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce, o numerach NIP: 8212099237, REGON: 142812736, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Newsletter – informacje na temat wydarzeń i funkcjonowania firmy Dawer oraz informacje handlowe na temat promocji, a także usług świadczonych przez Dawer rozsyłane – za uprzednią zgodą – drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas zamawiania Newslettera.
3. Polityka – niniejsza polityka prywatności.
4. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
6. Strona – serwis internetowy będący stroną sieci WWW, znajdującą się pod adresem: http://www.kreatywnigraficznie.pl, którego celem jest informowanie o firmie Dawer oraz usługach przez nią świadczonych.
§2 Administrator danych osobowych dla sklepu.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Dariusz Mudant prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ MUDANT DAWER, ze stałym miejscem wykonywania działalności i adresem korespondencyjnym: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce, o numerach NIP: 8212099237, REGON: 142812736, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którą skontaktować się możesz poprzez:
• Adres e-mail: info@dawer.pl;
• Numer telefonu: 607505707;
• Pocztą na adres: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce.
§3 Cele i podstawy przetwarzania
1. W ramach prowadzonego przez nas serwisu przetwarzamy Twoje dane osobowe wcelach:
a) analitycznych i statystycznych;
b) marketingowych;
c) ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
d) kontaktu bezpośredniego poprzez pocztę elektroniczną, telefon lub pocztą tradycyjną w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
e) przesyłania Newslettera;
2. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
a) W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b-e powyżej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych celów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) W przypadkach określonych ust. 1 c-d także zgoda na przechowywanie i stosowanie Plików Cookies(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) W przypadku określonym w ust. 1 lit. f powyżej –przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą nam udzieliłeś/aś.(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. h – przetwarzania odbywa się na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych oraz dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może skutkować brakiem możliwości otrzymywania Newslettera.
4. Prawnie uzasadnianymi celami, o których mowa w ust. 2 lit. b powyżej są:
a) W przypadku celów analitycznych i statystycznych – jest analiza Twoich preferencji oraz aktywności w celu zapewnienia lepszej działalności Strony oraz zwiększenie jakości naszych usług poprzez poznanie Twoich preferencji, w celu spersonalizowania ofert i w konsekwencji lepiej spełniać Twoje potrzeby;
b) W przypadku marketingu opartego o reklamę kontekstową oraz behawioralną – promowanie oferowanych przez nas Towarów i Usług w sposób odpowiadający Twoim preferencjom;
c) W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń –ochrona naszych praw;
d) W przypadku kontaktu bezpośredniego–konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z Twoim zapytaniem lub sprawami związanymi ze świadczonymi przez nas usługami.

§4 Odbiorcy Twoich danych osobowych
1. W ramach świadczenia naszych Usług często korzystamy z usług firm zewnętrznych, którym w celu sprawnej realizacji Twoich zamówień przekazujemy Twoje dane. Korzystamy z następujących kategorii odbiorców:
a) Firmy świadczące nam usługi hostingu;
b) Operatorzy poczty elektronicznej oraz mailingu;
c) Agencje marketingu internetowego;
d) W przypadki kiedy wymaga tego prawo: organom administracji rządowej, samorządowej, sądom, organom ścigania
2. W ramach świadczenia naszych usług przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko kiedy to jest niezbędne oraz z poszanowaniem Twoich praw. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki współpracujemy jedynie z podmiotami, które uczestniczą w programie Tarcza Prywatności UE-USA (EU – USA PrivacyShield), uznanym za zapewniający odpowiedni stopień ochrony przez Komisję Europejską.
§5 Okres przez który Twoje dane będą przetwarzane
1. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na czas świadczenia danej usługi oraz przez okres upływu ewentualnych roszczeń, a także dopóki nie wycofasz Twojej zgody, lub nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
§6 Twoje prawa
1. Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci poniższe prawa, które możesz realizować poprzez kontakt z nami na podane w niniejszej Polityce dane kontaktowe:
a) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Ciebie dotyczące, w przypadku kiedy ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych oraz do informacji nas dotyczących i przetwarzania przez nas Twoich danych.
b) Prawo do sprostowania danych, według którego zapewniamy Ci realizację prawa do sprostowania danych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.
c) Tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli po prostu prawo do usunięcia Twoich danych. Jakkolwiek, Twoje prawo do usunięcia zdanych jest ograniczone przez przepisy RODO do określonych przypadków. Nie będziemy mogli też usunąć Twoich danych, jeśli nie pozwala nam na to prawo, czy też w przypadkach kiedy potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. W sytuacji, kiedy nie zachodzą przesłanki usunięcia Twoich danych, a ty zgłosisz takie żądanie, dostaniesz od nas informację, w której wskażemy przeszkody w usunięciu Twoich danych.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza, iżw przypadkach kiedy:
• kwestionujesz prawidłowość Twoich danych,
• uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz ich usunięcia,
• my już nie potrzebujemy Twoich danych, a chcesz je wykorzystać do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wniesiesz sprzeciw, o którym będzie mowa w § 7 poniżej,
przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, które polega na ograniczeniu przez nas przetwarzania do ich przechowywania.
e) Prawo do przenoszenia danych, co oznacza że masz prawo żądać od nas Twoich danych osobowych w czytelnym formacie. Udostępniamy w dane osobowe w formacie .xls, jeśli chcesz uzyskać je innym formacie, proszę daj nam znać, a w ramach możliwości postaramy się przesłać je we wskazanym przez Ciebie formacie. O ile jest to w naszej ocenie możliwe, możemy przesłać Twoje dane innemu administratorowi.
§7 Prawo do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy administracyjnej powierzonej Dawer, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dawer, lub w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli nie ma przeszkód prawnych, przestaniemy przetwarzać Twoje dane.
§8 Prawo do cofnięcia zgody
W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych, którego dokonywaliśmy przed cofnięciem zgody.
§9 Skarga do PUODO
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
1. W ramach gromadzenia danych statystycznych i analitycznych oraz w ramach reklamy kontekstowej i behawioralnej dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania .
2. Do profilowania dochodzi poprzez gromadzenie Twoich danych przy użyciu Plików Cookies w celu dokonania zautomatyzowanych analiz Twojego zachowania w Internecie, a także przygotowania spersonalizowanej pod Twoje preferencje reklamy.
3. Jedyny konsekwencjami profilowania w powyższych celach jest polepszenie jakości usług oraz dostosowane do Ciebie reklamy internetowe.
4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w zakresie wymienionym powyżej odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz za Twoją uprzednią zgodą na stosowanie Plików Cookies.
§11 Pliki Cookies
1. Informujemy, że w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i sprawnego działania Strony, wykorzystujemy Pliki Cookies.
2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym(np. w pamięci komputera, tabletu lub smartfona) Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowymi oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony i firma zajmująca się reklamami w Internecie – Google Inc. poprzez usługę Doubleclick by Google.
5. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkowników oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników;
c) utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego;
d) dostarczenia Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego potrzeb.
6. W ramach naszej Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
a) „sesyjne” (sessioncookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
b) „stałe” (persistentcookies) – pliki, które przechowywane są w sposób stały w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia.
7. Zgodę na używanie przez nas Plików Cookies możesz cofnąć w każdej chwili. Wycofanie Twojej zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed jej cofnięciem. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w Twoim urządzeniu końcowy. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Ciebie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenia. Jakkolwiek wyłączenie obsługi Cookies może mieć wpływ na poprawne działanie Strony.
8. W celu zmiany ustawień przeglądarki możesz skorzystać z poniższych instrukcji:
a) Google Chrome(i inne przeglądarki oparte o Chromium):https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform
b) MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
e) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
§12 Media społecznościowe
1. Na naszej Stronie możesz znaleźć odnośniki do naszych profili na stronach społecznościowych. W zakresie w jakim zarządzamy tymi profilami jesteśmy administratorami danych osobowych, w związku z czym przetwarzamy dane osobowe odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach:
a) prowadzenia naszego profilu(umieszczanie informacji o promocjach, ofercie, działalności Dawer);
b) uzyskiwaniu zanonimizowanych danych analitycznych i statystycznych, uzyskiwanych przez dany serwis na podstawie ustalonych przez nas wcześniej parametrach opartych na charakterze nasze klienteli oraz naszych celach w zakresie promocji i marketingu;
c) komunikacji z naszymi Klientami poprzez narzędzia udostępnione przez dany serwis.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w ww. celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowie i promocji własnej marki, analizy Twoich preferencji oraz aktywności w celu zapewnienia lepszej działalności firmy oraz zwiększenie jakości naszych usług poprzez poznanie Twoich preferencji, w celu spersonalizowania ofert i w konsekwencji lepszego spełniania Twoich potrzeb.
§13 Bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych
1. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego też stosujemy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne dla ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności oraz dbamy, aby przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z RODO.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania Strony, wykorzystywane jest szyfrowanie SSL.
§14 Zmiana Polityki
1. W związku z tym, iż regularnie dokonujemy przeglądów i aktualizujemy niniejszą Politykę istnieje możliwość jej zmiany. Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach naszej Polityki prywatności poprzez nasz Newsletter.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z punktów naszej polityki prywatności – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możecie się z nami skontaktować na dane kontaktowe wskazane w niniejszej Polityce.