Niniejszy regulamin został przygotowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”).
Regulamin możesz nieodpłatnie pobrać ze strony: www.kreatywnigraficznie.pl
Serwis internetowy firmy Dawer działający pod stroną znajdująca się w sieci WWW pod adresem: http://www.kreatywnigraficznie.pl prowadzony jest przez Dariusza Mudant prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ MUDANT DAWER, ze stałym miejscem wykonywania działalności i adresem korespondencyjnym: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce, o numerach NIP: 8212099237, REGON: 142812736, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którym skontaktować się możesz poprzez:
1. Adres e-mail: info@dawer.pl
2. Numer telefonu: 607505707
3. Adres korespondencyjny: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce

REGULAMIN SERWISU WWW.DAWER.PL
§ 1 Definicje
1. Dawer –Dariusz Mudant prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ MUDANT DAWER, ze stałym miejscem wykonywania działalności i adresem korespondencyjnym: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce, o numerach NIP: 8212099237, REGON: 142812736, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Newsletter – informacje na temat wydarzeń i funkcjonowania firmy Dawer oraz informacje handlowe na temat promocji, a także usług świadczonych przez Dawer rozsyłane – za uprzednią zgodą – drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas zamawiania Newslettera;
3. Regulamin – niniejszy regulamin;
4. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.dawer.pl;
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania ze Strony.
2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, otwarte dla wszystkich Użytkowników sieci Internet spełniających niezbędne wymagania techniczne oraz dobrowolne.
3. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.
§ 3 Niezbędne wymagania techniczne
1. Korzystanie ze Strony jest możliwe po spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych niezbędnych w celu jej otworzenie, tj.:
a) Dostęp do urządzenia końcowego posiadającego funkcję dostępu do Internetu;
b) Dostęp do sieci Internet;
c) W przypadku usługi Newslettera – aktywne konto poczty e-mail;
d) Poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę Internetową dla komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge.
2. Strona wykorzystuje Pliki Cookies. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w Polityce prywatności i cookies znajdującej się pod adresem: http://kreatywnigraficznie.pl/polityka-prywatnosci/
3. Dawer nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Strony spowodowane konfiguracją urządzenia końcowego Użytkownika, w tym przeglądarki internetowej, a także za niepoprawne działanie Strony spowodowane czynnika niezależnymi od Dawer.
4. Dawer zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Strony na czas modernizacji, poprawy działania, naprawienie usterki.
§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz zamieszczanie na Stronie wirusów, trojanów, exploitów, bugów.
§ 5 Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania Strony, Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi, skargi lub rekomendacje na adres: info@dawer.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej opis problemu oraz dane pozwalające na kontakt z danym Użytkownikiem
3. Dawer może wymagać od Użytkowania dodatkowych informacji dotyczących danego zgłoszenia
4. Skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji stosownie do § 8.2 Regulaminu poprzez przesłanie Towaru na adres oraz według warunków zawartych w gwarancji udzielonej przez producenta Towaru.
5. Dawer odpowiada na zgłoszenie żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania bądź w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3 powyżej.
§ 6 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych dla Strony jest Dawer, tj. Dariusz Mudant prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ MUDANT DAWER, ze stałym miejscem wykonywania działalności i adresem korespondencyjnym: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9/15 lok. 25, 08 – 110 Siedlce, o numerach NIP: 8212099237, REGON: 142812736, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Dawer jest konieczne w celu realizacji usługi Newslettera oraz jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną Strony, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Dawer.
3. Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może skutkować niemożnością otrzymywania naszego Newslettera, niedostosowaniem Strony do preferencji Użytkownika w przypadku Plików Cookies.
4. Po udzieleniu uprzedniej zgody, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywana przy przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez Newsletter, o którym mowa w §7niniejszego Regulaminu.
5. Zgoda, o której mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolna, a Klient może ją w każdej chwili wycofać, jakkolwiek będzie się to wiązać z niemożliwością otrzymywania Newslettera.
6. Klienci mają prawo do
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych(tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• sprzeciwu
• niepodlegania profilowaniu.
7. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych Klienta oraz Polityki Cookies znajdują się w podstronie „Polityka prywatności” (…………).
§ 7 Newsletter
1. W razie wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych otrzymywać będzie on Newsletter.
2. Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany przez Użytkowania.
3. Powiadomienia SMS są wysyłane na numer telefonu podany przy rejestracji Konta, bądź przy składaniu zamówienia.
4. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być wycofana w każdej chwili poprzez wejście w odpowiedni odnośnik w stopce e-maila zawierającego Newsletter bądź poprzez kontakt bezpośredni.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
2. Dawer nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Użytkownika przy zapisywaniu na Newsletter, które są błędne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź niekompletności danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania danych.
3. Dawer zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Dawer w mailu informującym o zmianie Regulaminu, nie krótszym jednak niż 14 dni.
4. Powiadomienie o zmianie Regulaminu następuje drogą elektroniczną poprzez Newsletter.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.